MVO jaarverslag Hoogesteger 2017

MVO jaarverslag Hoogesteger 2017

MVO jaarverslag Hoogesteger 2017

MVO jaarverslag Hoogesteger 2017

Historie

Onze oprichter Bert Hoogesteger geloofde dat het mogelijk moest zijn om iedereen van vers sap te laten genieten. In die tijd (?70) was er nog geen vers geperst sap verkrijgbaar in de supermarkt omdat het maximaal ??n dag houdbaar was. Maar Bert Hoogesteger ontwikkelde een eigen techniek waardoor het mogelijk werd om vers sinaasappelsap met een langere houdbaarheid te maken. Nog altijd leven we de visie van Bert Hoogesteger na.

Hoogesteger en MVO

Met onze missie om iedereen van verse fruit – en groentesappen te kunnen laten genieten staan we dicht bij de natuur. We voelen ons daarom ook verantwoordelijk voor de gevolgen voor deze natuur. Denk aan de gevolgen van het transport van grondstoffen. Het gebruik van water om onze grondstoffen te wassen. Het koel houden van de omgeving waar de grondstoffen geperst en bewaard worden. En uiteindelijk de verpakking waarin het sap wordt aangeboden.

Daarbij hebben we met onze leveranciers te maken. Hoe gaan zij om met het milieu? En niet minder belangrijk: met hun werknemers? Aangezien wij grondstoffen kopen bij leveranciers in diverse risicolanden is ook ketenverantwoordelijkheid voor ons een belangrijk aandachtspunt.

Om meer grip te krijgen op onze directe en indirecte impact hebben we een nulmeting laten uitvoeren. Waar staan we en hoe kunnen we onze negatieve impact minimaliseren? Zien we ook mogelijkheden om onze positieve impact te vergroten? Bijvoorbeeld door bij te dragen aan kennis en ontwikkelingen waarvan ook in de rest van de branche geprofiteerd kan worden. En waar gaan we ons dan op focussen?

Om hier gestructureerd mee aan de gang te kunnen gaan hebben we, mede op basis van de uitkomsten uit de nulmeting, ons MVO beleid geformuleerd. We weten nu waar we staan, wat onze doelstellingen zijn en met welke maatregelen we aan de slag kunnen. Blij zijn we om jullie, als startpunt van onze gestructureerde aanpak, ons MVO Jaarverslag 2017 te kunnen presenteren. Hierin zijn de belangrijkste onderwerpen uit de nulmeting opgenomen. Voor het volledige overzicht verwijzen we naar de bijgesloten GRI-tabel onderaan het jaarverslag.

Edo Abels, Managing Director

ENERGIE EN KLIMAAT

Onze CO2 Footprint

Onze groenten en fruit worden in een gekoelde omgeving geproduceerd en opgeslagen. Hierdoor is ons energieverbruik relatief hoog. Om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden hebben we verschillende maatregelen genomen.

 • Alle ruimten worden gekoeld door middel van een van de nieuwste koelsystemen op basis van ammoniak en CO2.
 • Alle deuren zijn zo ontworpen dat er zo min mogelijk koude lucht kan ontsnappen.
 • De fabriek is voorzien van LED en automatische verlichting.

Wij blijven hard werken aan het minimaliseren van onze CO?-footprint. Nu we deze in kaart hebben, kunnen we de voortgang goed gaan monitoren.

CO2 Footprint Hoogesteger 2017

Totaal 2.011 ton CO2

  CO2-uitstoot in de keten

  Transport

  De grondstoffen van onze dagverse sappen komen over de hele wereld vandaan. Dit is afhankelijk van waar de oogst de beste kwaliteit heeft. Denk aan Zuid-Afrika, Egypte en diverse landen in Midden- en Zuid Amerika. Transport vindt zoveel mogelijk plaats per boot en per trein. Lokaal inkopen doen we waar mogelijk. Appels, peren en verschillende soorten groenten komen bijvoorbeeld zoveel mogelijk uit Nederland. Wij gaan uit van de filosofie ?zo dichtbij als kan en zo ver als nodig? voor de beste kwaliteit grondstoffen.

  Zodra onze grondstoffen verwerkt en verpakt zijn gaan ze naar onze koelopslag in Velsen. Het dagelijkse vervoer hiernaar toe gebeurt via de Euro-6 vrachtwagens van onze buurman en huistransporteur Heinis Logistics. Voor het transport vanuit Velsen naar de klant werken we met verschillende transportleveranciers. Ook om het risico te spreiden. Om zo min mogelijk transportbewegingen te cre?ren maken we gebruik van groupage ritten. Soms komen klanten hun producten zelf ophalen.

  Koelopslag

  Onze opslag in Velsen is grotendeels zelfvoorzienend door het gebruik van zonne- en windenergie. Dat is te danken aan het duurzaamheidsbeleid van onze partner Kloosterboer van wie wij onze opslagruimte huren. Kloosterboer werkt volgens de standaard van het Dutch Green Building Council en heeft als eerste vrieshuis het Lean & Green award behaald. Ook bij onze partner in Nieuwegein, XPO logistics, hebben duurzaamheid en MVO een vooraanstaande plek in hun bedrijfsbeleid. Als ondertekenaar van het UN Global Compact verbinden zij zich met de opgestelde basisprincipes op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieubescherming en corruptiebeschrijving en rapporteren hier ook over.

  CO2-uitstoot minimaliseren

  Wij willen niet alleen de CO2 uitstoot in onze eigen organisatie minimaliseren, we hebben ons ook ten doel gesteld de CO2-uitstoot in de keten te minimaliseren. Om hier gericht mee aan de gang te gaan zullen wij komend jaar de CO2-uitstoot in de keten in kaart brengen. Denk hierbij naast uitstoot als gevolg van goederentransport en koelopslag ook aan het woon-werk verkeer van onze medewerkers en de gevolgen van afval en de inkoop van materialen. Daarnaast starten we met een inventarisatie van het duurzaamheidsbeleid van onze leveranciers om te zien waar winst te behalen valt. Tegelijkertijd houden we oog voor bewuste keuzes tijdens onze dagelijkse werkzaamheden. Zo hebben we er bewust voor gekozen dit MVO verslag digitaal te presenteren.

  WATER

  Waterverbruik

  We gebruiken het nodige water om de grondstoffen en het machinepark schoon te maken. De hoeveelheid hebben wij omgerekend per liter sap. Dat is best even slikken. Het is dan ook ons doel om waar mogelijk het waterverbruik per liter sap omlaag te brengen. Ten opzichte van 2016 is het waterverbruik met 0,3 liter per liter sap gedaald. Dit hebben we bereikt door bijvoorbeeld onze haspels aan te passen en spuitkoppen in machines te vervangen door zuinigere versies.

  Waterverbruik per liter geproduceerd sap

  2017: 3,9 liter
  2016: 4,2 liter

  Afvalwater

  80% van ons waterverbruik komt als afvalwater uit het productieproces. In onze fabriek vindt er een eerste zuiveringsslag plaats. Het slib wat hierbij vrijkomt wordt opgevangen en via vergisting omgezet naar gas (1200 ton per jaar). Het gezuiverde afvalwater gaat voor een tweede zuiveringsronde naar de installaties van het Hoogheemraadschap. Dit water is voedzaam aangezien het suikerhoudend is. Bacteria van suikerhoudend water hebben namelijk de eigenschap dat ze verontreinigd water omzetten in onschadelijke stoffen. Het gaat hier dus om afvalwater dat de zuiveringsinstallatie van het Hoogheemraadschap helpt om water te reinigen.

  CIRCULAIRE ECONOMIE

  De overheid zet met het grondstoffenakkoord in op een circulaire samenleving in 2050. Hieraan bijdragen betekent voor ons:

  • Zoveel mogelijk hergebruik van afval
  • Zo min mogelijk voedselverspilling
  • Zo min mogelijk plastic afval

  Zoveel mogelijk hergebruik van afval

  Reststromen groente- en fruit 2017 totaal 20.598 ton (in %)
  Uitgesplitst naar bestemming

    

    

    

    

   Afval 2017 totaal 1.177 ton, excl. reststromen (in %)

    • 10.402 ton van onze reststromen is ingezet als veevoer (50,5% van de totale reststroom).
    • 10.196 ton van onze reststromen is via vergisting omgezet naar biogas (49,5% van totale reststroom).
    • We maken voor het verpakken van onze flessen zoveel mogelijk gebruik van gerecycled karton.
    • Ons afval wordt gescheiden en zoveel mogelijk gerecycled door externe partij Recycling.nl.
    • De houten kisten waarin onze sinaasappels aankomen gaan terug het circuit in of worden versnipperd tot brandstof.

    Ladder van Moerman

    Gezien de grote hoeveelheden aan reststromen zien wij het als kans om onze reststromen (nog) hoogwaardiger in te gaan zetten.

     

    Zo min mogelijk voedselverspilling

    Naast dat wij reststromen zoveel mogelijk in (dierlijk) voedsel omzetten voorkomen we voedselverspilling op de volgende manieren:

     

    • Onze sappen worden uitsluitend gemaakt van klasse 2 en 3 fruit en groente. De zogenaamde buitenbeentjes. Dit betekent dat ze niet voldoen aan de uiterlijke vereisten voor in de schappen van de supermarkt of groenteboer.
    • Onze FMP- en HPP-technologie houdt het sap vers met behoud van smaak en voedingswaarden.
    • Flessen die niet geschikt zijn voor levering aan onze klanten, bijvoorbeeld door een scheef etiket, worden aan onze medewerkers aangeboden. Gratis onder werktijd, en met korting als ze producten mee naar huis willen nemen.

    Voedselbank

    We streven er naar om niets weg te gooien dat geschikt is voor consumptie. Naast ons interne systeem voor medewerkers leveren we zoveel mogelijk aan de voedselbank. Dit betreffen sappen die vanuit de opslag van XPO niet meer naar de klant mogen in verband met de houdbaarheid. Dit gaat in nauwe samenwerking met de klant aangezien de flessen vaak merknamen bevatten. In 2017 is het voor 20% gelukt deze sappen op tijd aan de voedselbank te doneren. Ons streven is om steeds dichter bij de 100% te komen.

    Zo min mogelijk plastic afval

    Met onze plastic verpakkingen raken we een belangrijk MVO thema. Samen met onze klanten zijn we dan ook voortdurend op zoek naar de mogelijkheden voor duurzame(re) verpakkingen. Zo hebben we in 2015 een levenscyclusanalyse laten uitvoeren waaruit bleek dat het duurzamer was om met PET te werken dan met glas. Momenteel onderzoeken we naast de mogelijkheden om gerecyceld plastic te gebruiken ook de mogelijkheden van dunner PET. Naast het verduurzamen van het verpakkingsmateriaal zelf streven we naar zoveel mogelijk afvalscheiding door de eindgebruiker. Bijvoorbeeld door ze voor te lichten op het etiket. Omdat wij een private label zijn doen wij dit in samenwerking met onze klanten. Op dit moment staat bij 88% van de klanten die direct aan consumenten leveren een logo of tekst over het recyclen van de fles op het etiket.

    KETENVERANTWOORDELIJKHEID

    EN MENSENRECHTEN

    MVO risico’s

    Onze groenten en fruit komen veelal uit MVO risicogebieden. Certificaten zijn belangrijk, maar bieden niet altijd de garantie die wij zoeken. Daarom bezoeken we onze leveranciers persoonlijk. Ook ondertekenen alle leveranciers onze Code of Conduct. Hierin hebben we criteria ten aanzien van het milieu en arbeidsomstandigheden opgenomen.

    Desondanks geldt nog steeds dat wij geen volledige garanties kunnen bieden. Transparantie in de keten blijft een uitdaging. Daarom is het ons doel hier steeds een stapje verder in te gaan. Door de specifieke MVO risico’s in kaart te brengen en deze te vertalen naar specifiekere criteria in onze audits, die we ook vaker onaangekondigd willen gaan uitvoeren.

    Invloed

    Om het risico op mislukte oogsten te verminderen, mede het gevolg van klimaatverandering, zijn wij genoodzaakt met veel verschillende leveranciers te werken. Daarnaast zijn wij afnemer van klasse 2 en 3 producten, wat eigenlijk “bijvangst” is. Beide aspecten dragen er aan bij dat het als partij alleen lastig is om invloed uit te oefenen. We willen daarom ook structureler het gesprek aangaan en samenwerking zoeken. Bijvoorbeeld met relaties die klasse 1 inkopen.

    90%?van onze leveranciers zijn?geaudit?tegen BSCI standaard of vergelijkbaar

    Grondstoffen zijn voor

    99,5%

    traceerbaar

    100%

    van onze leveranciers ondertekenen onze Code of Conduct

    Bij 47% van onze leveranciers gaan

    we ook zelf op bezoek voor een audit

    97%

    van onze leveranciers zijn Global GAP en GFSI gecertificeerd

    ONZE MENSEN

    Samenstelling personeel

    * Inschatting gemiddelde gebaseerd op totale in- en uitstroom

    Leeftijden

    Doorstroom

    Veiligheid, persoonlijke ontwikkeling & goede beloning

    We vragen veel van onze mensen en belonen ze daar ook graag goed voor. Daarnaast doen we er uiteraard alles aan om onze werknemers een veilige werkomgeving te bieden. We vinden het belangrijk dat ze zich goed op hun plek voelen en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. Dit geldt ook voor onze uitzendkrachten voor wie we een goede doorstroomregeling hebben. Na een half jaar wordt gezamenlijk bekeken of het contract kan worden omgezet in een dienstverband. Zo hebben we dit jaar zestien uitzendkrachten aangenomen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze medewerkers zich gehoord voelen en dat ze een afspiegeling vormen van de maatschappij.

    Enkele voorbeelden

    • Laagste loon 125% van het minimumloon
    • Overwerk voor minimaal 150% uitbetaald (uitzendkrachten 120%)
    • Diversiteit in medewerkers
    • Meerjaarlijkse functioneringsgesprekken
    • Jaarlijkse beoordelingsgesprekken
    • Opleidingsbudget per medewerker
    • Zwangerschapsbeleid met aangepaste werkzaamheden
    • Klokkenluidersregeling
    • Vertrouwenspersoon
    • Ondernemingsraad

    Actieve arbodienst

    18 BHV-ers

    2 preventiemedewerkers

    VCA training voor alle leidinggevenden

    16 uitzendkrachten kregen in 2017 een vast contract

    Periodieke PAGO voor alle medewerkers

    Ziekteverzuim 3,2%

    Dagelijkse monitoring en opvolging van meldingen & incidenten

    Vitaliteit & duurzame inzetbaarheid

    Ten aanzien van gezondheid en persoonlijke ontwikkeling is vergrijzing een toenemende uitdaging. Onze medewerkers worden ouder, moeten langer door werken en het werk is veelal fysiek. Tot nu toe lukt het ons goed om een passend alternatief te vinden voor werknemers voor wie hun oorspronkelijke functie fysiek te zwaar is geworden. Maar hoe dit in de toekomst zal gaan? We vinden het belangrijk om hierop voorbereid te zijn en ook om onze medewerkers hier op voor te bereiden. Daarom willen we hier mee aan de slag en hebben we duurzame inzetbaarheid als MVO pijler in ons beleid opgenomen.

    Hoogesteger en de maatschappij

    Zo min mogelijk overlast

    Onze sapfabriek is gevestigd in een woonwijk. Wij vinden het belangrijk dat de bewoners zo min mogelijk last van ons ondervinden. Daarom hebben we enkele jaren geleden een geluidswal geplaatst waarmee we het geluidsoverlast tot een minimum hebben weten te beperken. Rond Kerst en Pasen, wanneer er extra veel wordt geproduceerd en er ook ’s nachts af en aan gereden wordt, delen we sappen uit aan de buurtbewoners.

    Sociale activiteiten

    Graag dragen wij bij aan de feestvreugde in de buurt. Zo hebben we het dorpsontbijt in Halfweg van sap voorzien. En voor de feestweek in Zwanenburg hebben we naast sap ook het optreden van een artiest gesponsord. Aan spijkerdorp hebben we zo’n 2.500 – 3.000 pallets gedoneerd waarmee kinderen hutten hebben gebouwd.

    Kansen en kennisontwikkeling bij Hoogesteger

    Als erkend leerbedrijf bieden wij leertrajecten aan voor studenten van verschillende opleidingen. Daarnaast werken we regelmatig met stagiaires. In 2017 hadden we een leerling bij onze technische dienst en een stagiair op onze kwaliteitsafdeling. Ook proberen we waar mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Zo hebben we een Wajong medewerker die al 25 jaar bij ons in trouwe dienst is.

    Veiligheid voor de consument

    Voedselveiligheid staat hoog in het vaandel. Alle leveranciers zijn Global Gap en GFSI gecertificeerd. Hierin staat voedselveiligheid voorop, evenals in onze audits bij de leveranciers. Als Hoogesteger zelf zijn we ook BRC A grade en IFS higher level gecertificeerd. Hiermee laten we zien dat we onze producten op het hoogste niveau van voedselveiligheid produceren.

    Innovatie

    Naast dat we met innovatieve perstechnieken werken en deze blijven ontwikkelen, werken we ook voortdurend aan nieuwe producten. We volgen de trends en blijven onze kennis op het gebied van ingredienten ontwikkelen. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot gezondere sappen met diverse groenten en lemonades met minder suiker en gezoet met agavesiroop.

    SAMENWERKEN AAN MVO

    Duurzaam ondernemen begint bij de eigen organisatie. Echte impact realiseer je vervolgens samen. Op het gebied van voedselveiligheid, innovatie en kennisontwikkeling werken we met verschillende partijen samen zoals met Eurofins, Allergenenconsultancy, I3 Food, Food Tech Brainport in Helmond en KTBA. Op het gebied van onze vershoudtechnieken PEF en HPP werken we samen met de Universiteit van Wageningen en het Deutche Institut fur Lebensmitteltechnik. Door onze producten zo lang mogelijk houdbaar te maken, zonder aan versheid te verliezen, kunnen we verspilling tegen gaan. Nu we ons MVO beleid hebben geformuleerd willen we ons doelstellingen ook delen met onze partners, en kijken waar we hierin kunnen samenwerken.

    Het MVO Team

    Tot slot stellen we onszelf graag voor. We zijn er heel trots op dat wij bij Hoogesteger de trekker mogen zijn van ons MVO beleid en dat we hier met dit jaarverslag een mooie start mee hebben gemaakt. We kijken er naar uit aan de slag te gaan en in een komend jaarverslag jullie op de hoogte te brengen van de nieuwe resultaten.

    VERANTWOORDING

    Informatie over het sociaal jaarverslag

    Commitment GRI

    Dit sociaal jaarverslag is gebaseerd op de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het SRS Referenced niveau. Het verslag is getoetst door de organisatie zelf en niet door externen geverifieerd. De GRI tabel is als bijlage opgenomen.

    Reikwijdte van het verslag

    Dit verslag betreft de activiteiten van Hoogesteger in het jaar 2017. Tijdens het rapporteren hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie.

    Verslag frequentie

    Het is de intentie om jaarlijks een verslag te presenteren.

    Contact

    Voor vragen over dit verslag is het mogelijk om contact op te nemen met Renate Ludeking, SHEQA Manager