MVO jaarverslag Hoogesteger 2018

MVO jaarverslag Hoogesteger 2018

MVO jaarverslag Hoogesteger 2018

MVO jaarverslag Hoogesteger 2018

MVO jaarverslag Hoogesteger 2018

Historie

Onze oprichter Bert Hoogesteger geloofde dat het mogelijk moest zijn om iedereen van vers sap te laten genieten. In die tijd (?90) was er nog geen vers geperst sap verkrijgbaar in de supermarkt omdat het maximaal ??n dag houdbaar was. Maar Bert Hoogesteger ontwikkelde een eigen techniek waardoor het mogelijk werd om vers sinaasappelsap met een langere houdbaarheid te maken. Nog altijd leven we de visie van Bert Hoogesteger na.

Hoogesteger en MVO

Met onze missie om iedereen van verse fruit – en groentesappen te kunnen laten genieten staan we dicht bij de natuur. We voelen ons daarom ook verantwoordelijk voor de gevolgen voor deze natuur. Denk aan de gevolgen van het transport van grondstoffen. Het gebruik van water om onze grondstoffen te wassen. Het koel houden van de omgeving waarin de grondstoffen geperst en bewaard worden. En uiteindelijk de verpakking waarin het sap wordt aangeboden.

Daarbij hebben we met onze leveranciers te maken. Hoe gaan zij om met het milieu? En niet minder belangrijk: met hun werknemers? Aangezien wij grondstoffen kopen bij leveranciers in diverse risicolanden is ook ketenverantwoordelijkheid voor ons een belangrijk aandachtspunt.

Om meer grip te krijgen op onze directe en indirecte impact hebben we vorig jaar een nulmeting laten uitvoeren. Hierdoor hebben we meer zicht gekregen op waar we? staan en welke vervolgstappen we kunnen nemen.’Om hier gestructureerd mee aan de slag te kunnen hebben we vervolgens ons MVO beleid geformuleerd evenals bijbehorende doelstellingen en maatregelen. Daarnaast zijn we gestart met een digitaal MVO jaarverslag zodat iedereen onze plannen en voortgang kan blijven volgen.’

Super trots ben ik op de ijver en het enthousiasme waarmee het MVO team met de plannen aan de slag is gegaan. Doelen stellen is een, maar de daadwerkelijke uitvoering in gang zetten is vaak nog een tweede. Dit nieuwe jaarverslag is mede het bewijs dat MVO een vaste plaats heeft gekregen in de dagelijkse bedrijfsvoering van Hoogesteger.

Edo Abels, Managing Director

ENERGIE EN KLIMAAT

Onze CO2-footprint

Onze producten worden in een gekoelde omgeving geproduceerd en opgeslagen. Hierdoor is ons energieverbruik relatief hoog. Om een idee te geven, onze footprint staat gelijk aan:

 • Het energieverbruik (gas en elektra) van 501 gemiddelde huishoudens, of
 • 1.446 vliegretouren naar New York City.

Om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden hebben we verschillende maatregelen genomen.

 • Alle ruimten worden gekoeld door middel van een van de nieuwste koelsystemen op basis van ammoniak en CO2.
 • Alle deuren zijn zo ontworpen dat er zo min mogelijk koude lucht kan ontsnappen.
 • Onze productielocatie is voorzien van LED- en automatische verlichting.

In 2018 hebben we een aantal ramen in de kantoren en in de kantine die nog van enkel glas waren vervangen door dubbel glas. Ook hebben we geinvesteerd in een nieuwe energiezuinige koelmachine en in een nieuwe persmachine. Deze hebben we eind 2018 aangeschaft, dus we hopen de resultaten hiervan in 2019 terug te zien!

Ten opzichte van 2017 is onze CO2-footprint in 2018 met 26% toegenomen. Dit is voor het grootste deel te verklaren door de toename van de productie met 20% . Ook is de toename het gevolg van een aantal inkoop gerelateerde vliegreizen, waaronder een aantal bezoeken aan de leverancier van onze nieuwe persmachine. Daarnaast miste in onze footprint in 2017 nog de gedeclareerde zakelijke kilometers. Deze zijn vanaf dit jaar wel opgenomen waarmee we nu de volledige scope 1 en 2 in beeld hebben. Onze verwachting is dat we volgend jaar een (relatieve) afname in onze footprint kunnen laten zien.

CO2-footprint Hoogesteger 2018

Totaal 2.494 ton CO2

  % ontwikkeling van de CO2-footprint t.o.v. productie

  Basisjaar is 2017

  CO2-uitstoot in de keten

  CO2-uitstoot in de keten minimaliseren

  Wij willen niet alleen de CO2-uitstoot in onze eigen organisatie minimaliseren, we willen ook bijdragen aan een minimale CO2-uitstoot in de keten. Denk hierbij aan inkoop, transport, afval en woon-werkverkeer. Om hier gericht mee aan de gang te kunnen gaan, zijn we begonnen met het in kaart brengen van onze uitstoot als gevolg van transport. Daarnaast zijn verpakkingen voor ons een belangrijk aandachtspunt. Denk aan zo min mogelijk materialen en zo veel mogelijk gerecyclede materialen. Het is ons in 2018 bijvoorbeeld gelukt om een reductie van 15% op onze etiketten te realiseren.

  Als vanzelfsprekend maken we tijdens onze dagelijkse werkzaamheden ook zo bewust mogelijke keuzes. Dit digitale MVO jaarverslag is hier een mooi voorbeeld van, evenals dat we overgestapt zijn op digitale loonstroken. Hiermee hebben we 22,8 kilogram aan papier bespaard. Om onze impact te vergroten, werken we steeds meer samen met duurzame partners. Waar mogelijk gaan we steeds meer het gesprek aan met partners over MVO.

  Inkooppartners

  In de keten is onze invloed niet overal even groot. Gelukkig betekent dat niet dat er niks gebeurt. Zo kregen we het goede nieuws dat United Plantations Swaziland, een van de partijen waar wij bij inkopen in Zuid-Afrika, een grote installatie van zonnepanelen heeft geplaatst. We hopen dat veel partijen dit goede voorbeeld zullen volgen.

   

  Transport

  Een groot deel van onze CO2-uitstoot in de keten wordt veroorzaakt door transport. Om dit zoveel mogelijk te beperken vervoeren we waar mogelijk per trein en boot. Daarnaast is onze filosofie ‘zo dichtbij als kan en zo ver als nodig’. Zo komen appels, peren en verschillende soorten groenten zoveel mogelijk uit Nederland. Daarnaast werken we met transporteurs die zo duurzaam mogelijk vervoeren. Zo rijdt onze huistransporteur Heinis Logistics alleen met Euro-6 vrachtwagens.

  Feit blijft dat de grondstoffen voor onze dagverse sappen over de hele wereld vandaan komen. Afhankelijk van waar de oogst op dat moment de beste kwaliteit heeft. Denk aan Zuid-Afrika, Egypte en diverse landen in Midden- en Zuid Amerika. Om beter zicht te krijgen op de hoeveelheid CO2-uitstoot als gevolg van transport zijn we begonnen dit in kaart te brengen voor het grootste gedeelte (80%) van onze grondstoffen. Welke weg leggen ze af van de leverancier tot onze productielocatie en welke uitstoot heeft dit tot gevolg (upstream)? Hieronder is goed te zien hoe de uitstoot als gevolg van transport zich verhoudt tot de uitstoot van onze eigen productielocatie . Dit is nog exclusief het transport over de weg in het land van herkomst. En exclusief het transport van onze productielocatie naar de klant (downstream).

  CO2-footprint t.o.v. uitstoot als gevolg van transport

  • Footprint (scope 1 en 2) 2018: 2.476 ton 22% 22%
  • Transport upstream (gedeelte scope 3) 2018: 8.752 ton 78% 78%

  Koelopslag en logistiek

  Onze koelopslag in Velsen is grotendeels zelfvoorzienend door het gebruik van zonne- en windenergie. Dat is te danken aan het duurzaamheidsbeleid van onze partner Kloosterboer van wie wij onze opslagruimte huren. Kloosterboer werkt volgens de standaard van het Dutch Green Building Council en heeft als eerste vrieshuis het Lean & Green award behaald. Voor hun koel- en vrieshuis Cool Port in Rotterdam haalde Kloosterboer dit jaar zelfs het BREAM-NL certificaat ‘outstanding’ met een score van 86,8%! Ook mooi is dat OFD, een van onze leveranciers, dit jaar zijn intrede heeft gedaan in het duurzame pand van Cool Port.

  Onze logistieke partner in Nieuwegein, XPO logistics, voert ook een duurzaam beleid en brengt jaarlijks een ‘sustainability report’ uit. Daarbij zijn ze ISO 14001 (milieu) gecertificeerd en verbinden ze zich officieel met de basisprincipes van het UN Global Compact.

  CIRCULAIRE ECONOMIE

  De overheid zet met het grondstoffenakkoord in op een circulaire samenleving in 2050. Hieraan bijdragen betekent voor ons:

  • Zoveel mogelijk hergebruik van afval
  • Zo min mogelijk voedselverspilling
  • Zo min mogelijk plastic

  Zoveel mogelijk hergebruik van afval

  Reststromen groente- en fruit 2018 totaal 24.492 ton (in %)

  Uitgesplitst naar bestemming

  Afval 2018 totaal 1.510 ton,

  excl. reststromen (in %)

    Bestemming reststromen 2017 en 2018 (in %)

     

    • 13.506 ton van onze reststromen is ingezet als veevoer (55% van de totale reststroom t.o.v. 50,5% in 2017).
    • 10.986 ton van onze reststromen is via vergisting omgezet naar biogas (45% van de totale reststroom t.o.v. 49,5% in 2017).
    • Ons bedrijfsafval wordt gescheiden en zoveel mogelijk gerecycled door externe partij Recycling.nl.
    • Volgens Milieu Centraal moet het voor huishoudens mogelijk zijn om na afvalscheiding niet meer dan 20% aan restafval over te houden. Momenteel is dat nog zo’n 45% in het geval van huishoudens. Wij zijn dan wel een bedrijf, maar toch mooi dat het ons lukt om met 18% restafval zelfs onder deze 20% te blijven.
    • Sinds 2018 wordt een deel van ons kunststof afval, dat vorig jaar nog bij het restafval terecht kwam, ingezet voor hoogcalorische verbranding.
    • We maken voor het verpakken van onze flessen zoveel mogelijk gebruik van gerecycled karton. In 2018 is dit voor 43% gelukt.
    • De houten kisten waarin onze sinaasappels aankomen gaan terug het circuit in of worden versnipperd tot brandstof.
    • Niet aan de klant leverbare sappen, b.v. door te korte minimale houdbaarheid, gaan zoveel mogelijk naar onze medewerkers en de voedselbank (zie ook hieronder).
    • Sappen die niet aan de voedselbank geleverd kunnen worden gaan sinds dit jaar naar Kwaliflex, een bedrijf dat d.m.v. hun vergistingsinstallaties drie dorpen van stroom voorziet.

     Ladder van Moerman

     Gezien de grote hoeveelheden aan reststromen zien wij het als kans om onze reststromen steeds hoogwaardiger in te zetten.?In 2018 hebben we 4,5% meer als veevoer kunnen inzetten t.o.v. vergisting. Dit is het gevolg van onze nieuwe persmachine. Aangezien we deze eind 2018 in gebruik hebben genomen betekent dit mogelijk veel goeds voor 2019.

     Zo min mogelijk voedselverspilling

     Naast dat wij reststromen zoveel mogelijk in dierlijk voedsel omzetten voorkomen we voedselverspilling op de volgende manieren:

      

     • Onze sappen worden hoofdzakelijk gemaakt van klasse 2 en 3 fruit en groente. De zogenaamde buitenbeentjes. Dit betekent dat ze niet voldoen aan de uiterlijke vereisten voor in de schappen van de supermarkt of groenteboer.
     • Onze FMP- en HPP-technologie, waarmee we een deel van onze producten behandelen, zorgt voor een langere houdbaarheid met?behoud van smaak en voedingswaarden.
     • Flessen die niet geschikt zijn voor levering aan onze klanten worden aan onze medewerkers aangeboden. Gratis onder werktijd, en met korting als ze producten mee naar huis willen nemen.

     Voedselbank

     Sappen die vanuit de opslag van XPO niet meer naar de klant mogen in verband met de houdbaarheid gaan waar mogelijk naar de voedselbank. Dit gaat in nauwe samenwerking met de klant aangezien de flessen vaak merknamen bevatten.

     In 2018 is 38,6% van onze niet leverbare sappen naar de voedselbank gebracht t.o.v. 19,9% in 2017.

     Zo min mogelijk plastic afval

     Met onze plastic verpakkingen raken we een belangrijk MVO thema. Samen met onze klanten zijn we dan ook voortdurend op zoek naar de mogelijkheden voor duurzame(re) verpakkingen. Zo bleek uit een door ons uitgevoerde levenscyclusanalyse in 2015 dat PET duurzamer is dan glas. Naast gerecycled PET kijken we naar reductiemogelijkheden.?In 2018 is het ons gelukt om per literfles 3 gram minder plastic te gebruiken, wat een besparing van 8% heeft opgeleverd.

     In samenspraak met onze klanten, wegens private label, proberen we eindgebruikers zoveel mogelijk te stimuleren om lege flessen gescheiden weg te gooien. Dit door middel van een tekst of logo op het etiket. Op dit moment staat bij 90% van onze klanten die direct aan consumenten leveren een aanmoedigende logo of tekst op het etiket.

     WATER

     Waterverbruik

     We gebruiken het nodige water om de grondstoffen en het machinepark schoon te maken. De hoeveelheid hebben wij omgerekend per liter sap. Dat is best even slikken. Het is dan ook ons doel om waar mogelijk ons waterverbruik omlaag te brengen.

     Ondanks de aanschaf van een tweede HPP machine die veel water verbruikt, is het waterverbruik in 2018 met 0,1 liter per liter geproduceerd sap gedaald t.o.v. 2017. Dit hebben we vooral bereikt door zuinig waterverbruik als KPI af te spreken met ons schoonmaakbedrijf.

     De daling van 0,3 liter in 2017 t.o.v. 2016 bereikten we door onder andere onze haspels aan te passen en spuitkoppen in machines te vervangen door zuinigere versies.

      

      

     Waterverbruik per liter geproduceerd sap

     2018: 3,8 liter
     2017: 3,9 liter
     2016: 4,2 liter

     Afvalwater

     80% van ons waterverbruik komt uit het productieproces. Op onze productielocatie vindt van dit afvalwater een eerste zuiveringsslag plaats. Het slib wat hierbij vrijkomt wordt opgevangen en via vergisting omgezet naar gas (1600 ton per jaar). Het gezuiverde afvalwater gaat voor een tweede zuiveringsronde naar de installaties van het Hoogheemraadschap. Dit water is voedzaam aangezien het suikerhoudend is. Bacteria van suikerhoudend water hebben namelijk de eigenschap dat ze verontreinigd water omzetten in onschadelijke stoffen. Het gaat hier dus om afvalwater dat de zuiveringsinstallatie van het Hoogheemraadschap helpt om water te reinigen.

     KETENVERANTWOORDELIJKHEID

     EN MENSENRECHTEN

     MVO risico’s

     Onze grondstoffen komen veelal uit MVO risicogebieden. Certificaten zijn belangrijk, maar bieden niet altijd de garantie die wij zoeken. Daarom bezoeken we onze leveranciers persoonlijk. Ook ondertekenen alle leveranciers onze Code of Conduct. Hierin hebben we criteria ten aanzien van het milieu en arbeidsomstandigheden opgenomen.

     Desondanks geldt nog steeds dat wij geen volledige garanties kunnen bieden. Transparantie in de keten blijft een uitdaging. Daarom is het ons doel hier steeds een stapje verder in te gaan. Dit doen we door de specifieke MVO risico?s in kaart te brengen en deze te vertalen naar specifiekere criteria in onze audits, die we ook vaker onaangekondigd willen gaan uitvoeren.

     Invloed

     Om het risico op mislukte oogsten te verminderen, mede het gevolg van klimaatverandering, zijn wij genoodzaakt met veel verschillende leveranciers te werken. Daarnaast zijn wij afnemer van klasse 2 en 3 producten, wat eigenlijk ‘bijvangst’ is voor de leveranciers. Beide aspecten dragen er aan bij dat het als partij alleen lastig is om invloed uit te oefenen. We willen daarom ook structureler het gesprek aangaan en samenwerken met relaties die klasse 1 inkopen en daardoor meer invloed hebben.

     90%?van onze leveranciers zijn?geaudit?tegen BSCI standaard of vergelijkbaar

     Grondstoffen zijn voor

     99,5%

     traceerbaar

     100%

     van onze leveranciers ondertekenen onze Code of Conduct

     Bij 47% van onze leveranciers gaan

     we ook zelf op bezoek voor een audit

     97%

     van onze leveranciers zijn Global GAP en GFSI gecertificeerd

     ONZE MENSEN

     Samenstelling personeel

     * Inschatting gemiddelde gebaseerd op totale in- en uitstroom

     Leeftijden

     Doorstroom

     Veiligheid, persoonlijke ontwikkeling & goede beloning

     We vragen veel van onze mensen en belonen ze daar graag goed voor. Daarnaast doen we er uiteraard alles aan om onze werknemers een veilige werkomgeving te bieden. We vinden het belangrijk dat ze zich goed op hun plek voelen en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. Dit geldt ook voor onze uitzendkrachten voor wie we een goede doorstroomregeling hebben. Na een half jaar wordt gezamenlijk bekeken of het contract kan worden omgezet in een dienstverband. Zo hebben we dit jaar maar liefst 18 uitzendkrachten aangenomen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze medewerkers zich gehoord voelen en dat ze een afspiegeling vormen van de maatschappij.

     Enkele voorbeelden

     • Laagste loon 125% van het minimumloon
     • Overwerk wordt minimaal 150% uitbetaald (uitzendkrachten 120%)
     • Diversiteit in medewerkers
     • Jaarlijkse functionerings – en beoordelingsgsprekken
     • Opleidingsbudget per medewerker
     • Zwangerschapsbeleid met aangepaste werkzaamheden
     • Klokkenluidersregeling
     • Vertrouwenspersoon
     • Ondernemingsraad

     Actieve arbodienst

     18 BHV-ers

     2 preventiemedewerkers

     VCA training voor alle leidinggevenden

     18 uitzendkrachten kregen in 2018 een vast contract

     Periodieke PAGO voor alle medewerkers

     Ziekteverzuim 4,78%

     Dagelijkse monitoring en opvolging van meldingen & incidenten

     Vitaliteit & duurzame inzetbaarheid

     Ten aanzien van gezondheid en persoonlijke ontwikkeling is vergrijzing een toenemende uitdaging. Onze medewerkers worden ouder, moeten langer door werken en het werk is veelal fysiek. Tot nu toe lukt het ons goed om een passend alternatief te vinden voor werknemers voor wie hun oorspronkelijke functie fysiek te zwaar is geworden. Maar hoe dit in de toekomst zal gaan? We vinden het belangrijk dat wij en onze medewerkers hierop voorbereid zijn. Daarom hebben we duurzame inzetbaarheid als MVO pijler in ons beleid opgenomen.

     Een van de mogelijkheden om onze oudere medewerkers meer flexibiliteit te kunnen bieden is een goede spreiding in leeftijd van het totale personeelsbestand. Het is ons dit jaar gelukt om binnen de jongere leeftijdsgroepen relatief meer nieuwe collega’s aan te nemen.

      

     Medewerkers aan het woord

      

     Trots op je werk? Dat geldt met recht voor Priscilla Beukers.

     Priscilla werkt sinds februari 2018 bij Hoogesteger. Begonnen als operator is ze al snel doorgegroeid naar lijn coordinator. Eerst dacht ik dat dat niet voor mij was weggelegd omdat je daar een heftruck-certificaat voor nodig hebt. Ik dacht dat alleen mannen dat konden. Maar mijn teamleiders spoorden mij aan een cursus te volgen. Sindsdien is mijn werk nog leuker.

     Duurzaamheid vindt Priscilla belangrijk. Ze ziet dat vooral op de locatie in Zwanenburg dingen goed geregeld zijn. In het koelhuis in Velsen merkte ze dat er soms sappen werden weggegooid (zonde!) of dat plastic scheiden minder vanzelfsprekend was. Wel wordt de kou goed binnengehouden en draagt iedereen een fel-oranje jas tegen de kou en om gezien te worden door de heftruckchauffeurs. En we recyclen papier en karton.

     Verder is Priscilla vooral blij met fijne collega’s en goede teamleiders die haar serieus nemen.

     PS: We zijn heel blij met kritische werknemers zoals Priscilla. Inmiddels is geregeld dat ook in Velsen overgebleven sappen door medewerkers kunnen worden meegenomen. Over de mogelijkheden van plastic scheiden zijn we in gesprek bij onze verhuurder.

      

     Hoe is het om heftruckchauffeur bij Hoogesteger te zijn? Lukasz Ajchel vertelt.

      

     Kratten, doppen, etiketten, alles komt op zijn heftruck. Ook houdt Lukasz zich bezig met administratie. Prettig is de gevarieerdheid aan taken. Hoewel het soms ook eentonig kan zijn. Mooi vindt Lukasz de vanzelfsprekendheid waarmee het afval wordt gescheiden, het afvalwater wordt gezuiverd en de schillen als veevoer gebruikt worden. Dat was hij in Polen anders gewend.

     Maar het belangrijkste is toch wel de sfeer. Hoogesteger is een smeltkroes van culturen en iedereen gaat in harmonie met elkaar om. Van directeur tot productiemedewerker. ‘We are not treated as robots and the managers are no aliens’. Lukasz spreekt nog geen vloeiend Nederlands maar is mede dankzij de door Hoogesteger aangeboden taalcursus aardig op weg. Met zijn motto ‘When you are elastic, the company is elastic’, zit Lukasz voorlopig nog goed op zijn plek.

     Hoogesteger en de maatschappij

     Zo min mogelijk overlast

     Onze productielocatie is gevestigd in een woonwijk. Wij vinden het belangrijk dat de bewoners zo min mogelijk last van ons ondervinden. Daarom hebben we enkele jaren geleden een geluidswal geplaatst waarmee we het geluidsoverlast tot een minimum hebben weten te beperken. Rond Kerst en Pasen, wanneer er extra veel wordt geproduceerd en er ook ’s nachts af en aan gereden wordt, delen we sappen uit aan de buurtbewoners.

     Sociale activiteiten

     Jaarlijks dragen wij bij aan spijkerdorp in Zwanenburg. Zo ook in 2018 hebben wij dit huttenbouw evenement gesponsord met zo’n 3.000 opgespaarde pallets hout. Heel leuk en indrukwekkend om te zien wat de kinderen uit en om Zwanenburg hier allemaal mee kunnen bouwen. En vooral natuurlijk hoeveel lol ze hieraan beleven.

     Ook hebben we het dorpsontbijt in Halfweg weer van sap voorzien en een artiest gesponsord voor de feestweek in Zwanenburg.

     Kansen en kennisontwikkeling bij Hoogesteger

     Als erkend leerbedrijf bieden wij leertrajecten aan voor studenten van verschillende opleidingen. Daarnaast werken we regelmatig met stagiaires. In 2018 hadden we vier stagiaires op de afdelingen Supply Chain, Kwaliteitsdienst en Productontwikkeling.

     ?Ook proberen we waar mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Zo hebben we een Wajong medewerker die al meer dan 25 jaar bij ons in trouwe dienst is.

      

      

     Veiligheid voor de consument

     Voedselveiligheid staat hoog in het vaandel. Alle leveranciers zijn Global Gap en GFSI gecertificeerd. Hierin staat voedselveiligheid voorop, evenals in onze audits bij de leveranciers. Als Hoogesteger zelf zijn we ook BRC A grade en IFS higher level gecertificeerd. Vrijwillig hebben we ons aangemeld voor onaangekondigde audits. Hiermee laten we zien dat we onze producten continu op het hoogste niveau van voedselveiligheid produceren.

     Innovatie en stichting ‘Bijen is Leven’

     Innovatie en duurzaamheid gaan hand in hand. Daarom hebben wij een nieuwe productlijn ontwikkeld waarbij van elk verkocht product een deel naar stichting ‘Bijen is Leven’ gaat.

     Daarnaast blijven we innovatieve perstechnieken ontwikkelen en gebruiken. We volgen de trends en blijven onze kennis op het gebied van ingredi?nten ontwikkelen. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot gezondere sappen met diverse groenten.

     SAMENWERKEN AAN MVO

     Duurzaam ondernemen begint bij de eigen organisatie. Echte impact realiseer je vervolgens samen. Op het gebied van voedselveiligheid, innovatie en kennisontwikkeling werken we met verschillende partijen samen zoals met Eurofins, Allergenenconsultancy, I3 Food, Food Tech Brainport in Helmond en KTBA. Op het gebied van onze vershoudtechnieken PEF en HPP werken we samen met de Universiteit van Wageningen en het Deutche Institut fur Lebensmitteltechnik. Door onze producten zo lang mogelijk houdbaar te maken, zonder aan versheid te verliezen, kunnen we verspilling tegengaan. Nu we ons MVO beleid hebben geformuleerd willen we onze doelstellingen ook delen met onze partners, en kijken waar we hierin kunnen samenwerken.

     Het MVO Team

     Heel leuk om het afgelopen jaar echt met MVO aan de slag te kunnen gaan! En natuurlijk om de eerste resultaten hiervan te kunnen presenteren in dit tweede MVO jaarverslag. Ons enthousiasme heeft kennelijk aanstekelijk gewerkt want we hebben het team weten te versterken met Sanne en Johan. Sanne is verantwoordelijk voor de inkoop van verpakkingen, en Johan focust zich op de logistieke keten.?Het behoeft geen betoog dat we ze er graag bij hebben! We bedanken ook jullie voor de betrokkenheid en het lezen van dit verslag. Vragen, suggesties en idee?n over dit verslag of over MVO in het algemeen zijn altijd welkom. We horen het graag via Renate.Ludeking@Hoogesteger.nl.

     V.l.n.r. op de foto: Frank Kooter, Sourcing Manager – Meta Onrust, Manager HR -? Johan van der Veer, Manager Supply Chain – Sanne van de Wiel, Inkoper – Edo Abels, Managing Director – Richard Vrugt, Manager Operations – Renate Ludeking,?SHEQA Manager

      

     VERANTWOORDING

     Informatie over het sociaal jaarverslag

     Commitment GRI

     Dit sociaal jaarverslag is gebaseerd op de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het SRS Referenced niveau. Het verslag is getoetst door de organisatie zelf en niet door externen geverifieerd. De GRI tabel is als bijlage opgenomen.

     Reikwijdte van het verslag

     Dit verslag betreft de activiteiten van Hoogesteger in het jaar 2018. Tijdens het rapporteren hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie.

     Verslag frequentie

     Het is de intentie om jaarlijks een verslag te presenteren.

     Contact

     Voor vragen over dit verslag is het mogelijk om contact op te nemen met Renate Ludeking, SHEQA Manager