Ons MVO-Beleid

Onze activiteiten hebben gevolgen voor mens en milieu. Zowel positief als negatief. Eind 2022 heeft het MVO team de doelstellingen weer geupdate. Het nieuwe MVO beleid en de MVO doelstellingen zijn vastgelegd voor de komende 3 jaar. In ons streven onze negatieve impact te minimaliseren en onze positieve impact te maximaliseren, zien wij voor ons als Hoogesteger met name een rol weggelegd in een bijdrage aan de volgende vijf Sustainable Development Goals (SDG’s); 

SDG 3 Goede gezondheid en welzijn 

In de afgelopen jaren hebben we gezien hoe belangrijk het is om goed te zorgen voor onze medewerkers. Het is steeds moeilijker om goede werknemers te krijgen en door de krapte op de arbeidsmarkt is het ook moeilijker om medewerkers te behouden. Hoogesteger, a great place to work, is daarom opgenomen in de algemene doelstellingen van Hoogesteger. Logisch dus dat dit ook onderdeel is van ons MVO beleid. In het MVO beleid noemen we dit onderdeel: ‘warm werkgeverschap met een focus op vitaliteit en tevredenheid’.

Eén van onze doelstellingen is om medewerkers tot aan hun pensioen gezond, gemotiveerd en productief aan het werk te houden. Een belangrijk nieuw instrument dat we in 2023 gaan implementeren is de HR cyclus, een tool om structurele voortgangsgesprekken met medewerkers te houden, zodat we medewerkers helpen en stimuleren om zich te ontwikkelen en ook met ze in gesprek blijven over hoe zij zich voelen. Op die manier kunnen we ook structureel de medewerkerstevredenheid meten. We hebben ons als doel voor eind 2025 gesteld dat we een 8 willen halen in het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

In 2023 staat ook de introductie van ons vitaliteitsplan op de planning. Een andere doelstelling is de reductie van het aantal ongevallen met en zonder verzuim. In 2023 zullen we hiervoor starten met de implementatie van de Safety Culture Ladder. Uiteraard hebben we ook een doelstelling ten aanzien van ons ziekteverzuim. Dit willen we terugbrengen naar 5% in 2025. In 2022 was dit 12%. Nieuwe medewerkers kunnen we ook binnenhalen door te investeren in het opleiden van medewerkers, door beschikbaar te zijn voor leer-werk trajecten. We willen minimaal 5 leer-werk trajecten per jaar. 

SDG 8 Eerlijk werk en economische groei & SDG 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Onze leveranciers zitten over de hele wereld, zo ook in risicolanden. Wij voelen het als onze plicht er zorg voor te dragen dat de werknemers van onze leveranciers eerlijk loon krijgen en onder goede arbeidsomstandigheden werken. IMVO is dan ook een belangrijk onderdeel van ons MVO beleid. Jaarlijks voeren wij de IMVO self-assessment uit, zodat we weten welke acties wij nog moeten ondernemen om de risico’s die er in de keten zijn, te mitigeren. Onze doelstelling is om eind 2025 minimaal 80% te scoren in de self-assessment. In 2022 was dit 60%. Daarnaast stellen we ons ten doel om jaarlijks 10% van onze grondstofleveranciers onverwacht te bezoeken. 

Ook willen we onze invloed vergroten via samenwerking met andere partijen. Wij hebben als relatief kleine speler in de markt vaak te weinig invloed. Wij nemen klasse 2 en 3 fruit en groente af, wat feitelijk een soort ‘bijvangst’ is voor de leverancier. Daarbij zorgt de noodzakelijke risicospreiding ervoor dat wij met veel verschillende leveranciers werken. Hierdoor is onze invloed als Hoogesteger alleen vaak niet voldoende om een verandering teweeg te kunnen brengen. We stellen ons daarom ten doel om voor eind 2025 een samenwerking aan te gaan met een partij om onze gezamenlijke invloed te vergroten of om in tenminste één werkgroep deel te nemen waarin dit doel is gesteld. 

SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie

De bevolking groeit, het aantal beschikbare grondstoffen daalt, en de vervuiling neemt toe. Binnen deze SDG is het onze doelstelling om bij te dragen aan zo min mogelijk voedselverspilling, aan zoveel mogelijk hergebruik van afval en aan zo min mogelijk afval via onze eindgebruikers. In de afgelopen jaren is een groot deel van onze flessen van virgin PET overgegaan naar gerecycled PET. In de komende jaren gaan we onderzoeken wat er nog meer mogelijk is t.a.v. verpakkingen. Hiermee hopen we onder andere bij te dragen aan de doelstelling binnen het grondstoffenakkoord om in 2050 100% circulair te zijn. De doelstellingen die wij onszelf hebben gesteld voor 2025 zijn hieronder op een rijtje gezet. 

  • Onze reststromen upcyclen waardoor 20% hoogwaardiger zal worden ingezet dan voor de huidige dierlijke consumptie.  
  • Verminderen en/of upcyclen van afval met 25% in 2025. 
  • Eind 2025 zijn al onze verpakkingen zo duurzaam mogelijk (volledig recyclebaar en zo min mogelijk verpakking).  
  • Ons waterverbruik reduceren met 35%, van 3,5 liter per liter sap naar 2,3 liter per liter sap in 2025.  
  • Verspilling grondstoffen voor productie met 50% per jaar verminderen.  

SDG 13 Klimaatactie

Naast dat we zelf de gevolgen van klimaatveranderingen ondervinden, denk aan het mislukken van oogsten als gevolg van droogte of juist extreme (hagel) buien, vinden we het belangrijk om bij te dragen aan de nummer één uitdaging op dit moment: de klimaatverandering. Door over te gaan op groene stroom is de footprint van onze productielocatie geminimaliseerd. In de komende jaren willen we toewerken naar een gasloos kantoor en productie. Verder willen we onderzoeken of het mogelijk is om d.m.v. alternatieve energie 10% van het eigen elektraverbruik op te wekken. Daarnaast zullen we ook besparingsprojecten uitvoeren om het elektraverbruik per liter sap met 10% te verminderen t.o.v. 2022. In 2022 zijn we gestart met het meten van de CO₂ uitstoot bij de telers. In 2023 zullen we reductiedoelstellingen afspreken met telers met als doel het verlagen van de CO₂ uitstoot met 25%. Ten aanzien van de aanvoer van grondstoffen en verpakkingen willen we in samenwerking met de leveranciers een plan opstellen om de CO₂ uitstoot ten gevolge van het transport te reduceren.   

 

Zijn er ook MVO thema’s waar wij minder aandacht aan besteden?

Misschien vraagt u zich af waarom u het begrip ‘biodiversiteit’ nog niet bent tegengekomen? Of waarom we niet alleen biologische sappen maken? Dit leggen we u voor de volledigheid van ons verhaal hieronder graag uit. 

Biodiversiteit

Omdat onze grondstoffen grotendeels uit bomen komen, en bomen lang meegaan, ligt onze primaire focus niet op biodiversiteit. Verantwoorde gewasbescherming is uiteraard ook belangrijk voor de biodiversiteit. Dit krijgt de aandacht binnen SDG 8: verantwoorde consumptie en productie, en onze doelstelling om de MVO risico’s op dit gebied te kennen en te borgen.

Biologisch fruit en groente

Onze missie om verse sappen voor iedereen toegankelijk te maken, met behoud van de optimale smaak, is lastig als we alleen biologische sappen zouden verkopen. Het is vooralsnog vaak duurder en niet zo makkelijk te verkrijgen.  Uiteraard zien wij ook de voordelen van natuurlijke gewasbescherming. Waar we voorheen alleen in bepaalde periodes van het jaar biologische sappen in ons assortiment hadden, hebben we nu vijf biologische producten vast in ons assortiment.